Browse Items (1346 total)

Zvijezde Stajacice.pdf
O ženama učesnicama Drugog svjetskog rata 1941-1945 i Agresije na Bosnu i Hercegovinu 1991-1995. Priče o ženama heroinama nepoznate su na balkanskim prostorima u tom obimu i periodu o kojem autor piše. Mensur Seferović traga za pozitivnim primjerima…

Preboli ZLA Mensur.pdf
Knjiga zapisa, kolaž o kataklizmičkim događajima u BH i oko nje. O nasrtaju dva fašizma sa ciljem da se raskomada i pripoji. O nacionalno šovinističkim ideologijama koje su zatrovale pojedince i narode. Otkriva nove činjenice i aspekte, upliće…

Prosvjeta - srpski narodni kalendar 1905.pdf
Na sjednici Glavnog odbora „Prosvjete“, 20. decembra 1903. godine, odlučeno je da se pokrene izdavanje publikacije u kojoj će se pisati o „Prosvjeti“ i njenom radu. Prije objavljivanja kalendara za 1905. godinu, informacije su objavljivali u…

Istočnik 1898.pdf
Časopis je izlazio u svrhu srpsko-pravoslavnog sveštenstva i naroda u Bosni i Hercegovini. Kasnije mijenja ime u Novi istočnik.

Nada 1895.pdf
Nada je imala dva izdanja sedmično od 1895. do 1903. godine. Do kraja 1901. izlazila su izdanja na latinici i ćirilici.

Novi vakat 1913.pdf
Novi vakat bio je glasilo Muslimanske ujedinjene organizacije. Izlazio je na bosanskom jeziku, štampan na latinici dva puta nedjeljno. Od broja 2, odgovorni urednik postaje Salih D. Šehić. Brojevi 43 i 48 su bili posebna izdanja.

Narodno jedinstvo - zvanični kalendar 1929.pdf
Naslov je bio na ćirilici i latinici, a tekstovi su pisani na latinici, bosanskim jezikom. Nije poznato koliko je kalendar izdavan, vjerovatno samo jednom.

Muslimanska sloga 1910.pdf
List nije izlazio 1913. god., obnovljen je sa prvim godištem 1914.
Od god. 2, br. 69 (15. septembar 1911) vlasnik je Akif Biserović
Od br. 84 (1911) odgovorni urednik Ali Salihagić
U 1914. glavni urednik Salih Korić

Srpska zora 1920.pdf
U 1920. godini nema više uporednih naslova, stavljaju moto "Svi Srbi Srbiji - Srbija svim Srbima"

Vatan 1889-1890.pdf
Vatan je bio list za politička i opšta pitanja, namijenjen bosansko-hercegovačkim muslimanima. Izlazio je sedmično.

Osvit 1898.pdf
U Mostaru je 1897. godine pokrenut list Osvit, a prvi broj je izašao u 1898. godini. Osvit je izlazio dva puta sedmično.

Narodno blago 1927-1928.pdf
Izlazio je sedmično. Od broja 9 (1927) za uredništvo i administraciju odgovorna je Tankosova N. Morača rođ. Kašiković. Tematika lista bile su narodne umotvorine i bio je tradicionalnog karaktera.

Sutjeska 1943-1958.pdf
Bitka na Sutjesci je trajala od 15. januara do 16. juna 1943. godine. Nijemci su nazvali taj plan Operacija Schwarz (Crno).

br.5_1953.pdf
List srednjoškolske omladine Brčko

Glasnik zakona i naredaba za BiH 1887.pdf
Naslov i tekst izlaze uporedo na latinici i ćirlici. Izlazi i kao sveska na njemačkom jeziku Gesetz - und Verordnungsblatt für Bosnien und die Hercegovina. Glasnik je izdavala Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu u Zemaljskoj tiskari.

Narodni heroji III.pdf
Biografije počasnih narodnih heroja koji su odlikovani Ordenom narodnog heroja.

Glas Slobode 1917.pdf
List je izlazio u Sarajevu, na ćirilici i latinici, na bosanskom jeziku tri puta mjesečno. Islamska dionička štamparija (tiskara) u Sarajevu ga je štampala na početku, potom se smjenjuju „Bosanska pošta“ , „Srpska zora“ i „Hrvatska dionička tiskara“.…

Dječji Novi behar 1932-1933.pdf
Od VI godišta je „Novi Behar" počeo izdavati svoj dječiji prilog dajući na taj način i našoj djeci štivo, kakvo se nigdje inače nije moglo naći. Prvi broj Dječijeg Novog Behara izašao je 15. jula 1932. godine, a izlazio je sve do 1941. godine.

Bratstvo 1932.pdf
List Bratstvo izdavan je na srpskom jeziku, ćirilićnim pismom, te je imao ilustracije. Izlazio je jedanput mjesečno. U sastavu pojedinih godišta nalazi se i kalendar.

Bosanac-prav. i katol. kalendar 1918.pdf
Kalendar je bio u izdanju Knjižarnice I. Đ. Đurđevića i štampan je u Sarajevu, u „Štampariji Daniel & Kajon“. Od 1919. godine urednik kalendara je Đorđe Pejanović, a štampao se u Štampariji „Bosanske pošte“. Od 1919. godine mijenja format sa 18 cm na…

Behar 1900-1911.pdf
Časopis Behar pokrenut je 1900. godine. Štampanje lista finansirao je veletrgovac iz Tešnja Adem aga Mešić, koji se zbog toga smatrao vlasnikom Behara, dok je odgovorni urednik bio Safvet beg Bašagić. List je štampan na bosanskom jeziku, latinicom i…

Islamski glas 1935-1936.pdf
Naslov novine pisao je uporedo na bosanskom, francuskom i njemačkom, te arebicom. Tekst je pisan bosanskim jezikom, na latinici. Izlazio je nedjeljno.

Biser 1912-1913.pdf
Izlazio je od 1912. do 1914. godine, kao i u 1918. godini. Biser je izlazio dva puta mjesečno. Od 1918. imao je uporedni podnaslov na turskom jeziku: Innemel-munimune ichvetum. El-islamu jalu vela jula alejhu.

Radnik 1945 -1946.pdf
Od 1949. Organ Glavnog odbora Saveza sindikata Jugoslavije za Bosnu i Hercegovinu
Od br. 72 (1959) glavni i odgovorni urednik Nada Selimović
Od br. 72 (1950) izdavač Glavni odbor SSJ za BiH
Od br. 35 (1946) naslov naizmjenično ćir. i lat.
Nije…

Domovina 1920.pdf
Vlasnik i izdavač Nezavisnog muslimanskog lista Domovina bio je Šerif Arnautović, glavni urednik Avdo Hasanbegović, a odgovorni urednik Ali ef. Raljević. Tekst je štampan na latinici i ćirilici, na bosanskom jeziku i izlaio je tri puta nedjeljno.…

Dzepni kalendar za godinu 1911.pdf
Kalendar je izašao samo za 1911. godinu. Puni naslov glasi: Džepni kalendar: za godinu...
Slavija je izdala kalendar u Bosanskoj Krupi. Nisu poznati podaci o uredniku.

Zvono 1920-.pdf
Odgovorni urednik Zvona bio je Jovan Šmitran, a glavni urednik N. Ristić. Novina je izlazila na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, štampana latinicom i ćirilicom. Izdavač je bila Jugoslovenska soc. dem. stranka za BiH, a štamparija Radnička…

Kritika 1922 prvi dio.pdf
Odgovorni urednik novine bio je Ismet Busovača, a za redakciju „Kritike“ odgovoran je bio Jovo Šmitran. I Kritika je izlazila na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, na latinici i ćirilici. Izdavač je bio u Sarajevu, Konzorcij „Triumvirat“.…

Književni pupoljci učiteljskih pripravnika u Sarajevu 1887-1912.pdf
Za tisak uredio i izdao Josip Milaković, u Sarajevu. Zbirka je štampana latinicom i ćirilicom na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.
Iz Predgovora / Josip Milaković: "Ove je godine taman četvrt vijeka, otkako đaci sarajevske učiteljske škole…

Novo vrijeme 1929 drugi dio.pdf
Izdavač i vlasnik lista bio je Konzorcij „Novo vrijeme“, a za izdavački Konzorcij i uredništvo određen je bio Muharem M. Trampa. List je izlazio na bosanskom jeziku, štampan ćirilicom i latinicom jedanput nedjeljno u sarajevskoj štampariji Obod. Od…

Novo vrijeme 1929 prvi dio.pdf
Izdavač i vlasnik lista bio je Konzorcij „Novo vrijeme“, a za izdavački Konzorcij i uredništvo određen je bio Muharem M. Trampa. List je izlazio na bosanskom jeziku, štampan ćirilicom i latinicom jedanput nedjeljno u sarajevskoj štampariji Obod. Od…

Žetva 1944.pdf
List je bio namijenjen omladini Bosanske Krajine i šire, omladini antifašističke Jugoslavije. Nije imao redovan kontinuitet u izlaženju zbog ratnih dešavanja u periodu postojanja lista. Izdavan je na Kozari, od izdavača Oblasnog odbora USAOJ-a…

Srpski zadrugar 1914.pdf
Urednik i izdavač kalendara bio je Jovan Simić. Štampan je na srpskom jeziku u sarajevskoj Srpskoj dioničkoj štampariji. Jovan Simić je izdavao kalendar u Bosovači.

Srpski zadrugar 1913.pdf
Urednik i izdavač kalendara bio je Jovan Simić. Štampan je na srpskom jeziku u sarajevskoj Srpskoj dioničkoj štampariji. Jovan Simić je izdavao kalendar u Bosovači.

Srpski zadrugar 1912.pdf
Urednik i izdavač kalendara bio je Jovan Simić. Štampan je na srpskom jeziku u sarajevskoj Srpskoj dioničkoj štampariji. Jovan Simić je izdavao kalendar u Bosovači.

Tarik 1908.pdf
List je bio muslimansko religiozno-političkog karaktera. Štampan je arebicom, na bosanskom jeziku i izlazio je jednom mjesečno (svaki mlađak).

Revija 1923-1924.pdf
Časopis je izlazio na srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku, latiničnim pismom. Litografisan je, nije paginiran. Izašao je samo jedan broj za 1923/24. školsku godinu. Reviju su izdavali đaci 1. muške Gimnazije u Sarajevu.

Naša misel 1935.pdf
List „Naša misel“ pronađen je 2004. godine prilikom sređivanja i popisa arhivske građe u Odjeljenju specijalnih zbirki NUBBiH. Izlazio je od 21. marta do 15. decembra 1935. godine u Sarajevu, dva puta mjesečno, na slovenačkom jeziku. Uređivao ga je…

Željezničarski zadružni kalendar 1929.pdf
Urednik Željezničarskog kalendara bio je Nikola Jarak. Prvi broj datira iz 1926. godine, a kada je prestao sa izdavanjem, nije tačno poznato. Štampan je na bosanskom jeziku u štampariji Zadružni glasnik. Izdavač je bila Željezničarska druga.

Željezničar-ilustrovani kalendar 1926.pdf
Urednik i izdavač ovog ilustrovanog kalendara bio je Nikola Jarak. Kalendar Željezničar izlazio je na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, na latiničnom i ćirilićnom pismu. Štampan je u štampariji „Obod“. Prvo izdanje je iz 1926. godine, a nije…

Glasnik sv. Ante 1933.pdf
Glasnik je izdavalo Franjevačko redodržavno starješinstvo u periodu od 1906. do 1945. godine. Urednik Glasnika sv. Ante je bio Fra Miron Kozinović. Štampan je na hrvatskom jeziku u Tiskari Vogler.

Glasnik sv. Ante 1913.pdf
Glasnik je izdavalo Franjevačko redodržavno starješinstvo u periodu od 1906. do 1945. godine. Urednik Glasnika sv. Ante je bio Fra Miron Kozinović. Štampan je na hrvatskom jeziku u Tiskari Vogler.

Glasnik sv. Ante 1912.pdf
Glasnik je izdavalo Franjevačko redodržavno starješinstvo u periodu od 1906. do 1945. godine. Urednik Glasnika sv. Ante je bio Fra Miron Kozinović. Štampan je na hrvatskom jeziku u Tiskari Vogler.

Đačka iskra 1933.pdf
List je izlazio u Banja Luci. Direktor lista bio je B. Janković, glavni urednik A. Hadžiefendić. Kucan je na pisaćem stroju, potom umnožavan, na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Izlazio je sedmično i bio je časopis IIb razreda. Tematski,…

Dan 1906 - 1-9; 13-16; 18.pdf
Vlasnik i glavni urednik časopisa „Dan“ bio je Savo Miladinović, a urednik dr. Lazo Dimitrijević. „Dan“ je izlazio na srpskom jeziku i štampan je ćirilicom u sarajevskoj štampariji Prva srpska štamparija Riste J. Savića. Prvobitno je izlazio…

Brazda-časopis za književnost i kulturu 1935.pdf
Glavni urednik časopisa bio je Eli Finci u ime grupe sarajevskih mladih književnika. Časopis je izlazio na bosanskom jeziku i na latiničnom pismu. Štampan je u Štampariji „Bosanske pošte“ i Štampariji „Prosvete“ u Sarajevu.

Bosanac-srpski narodni kalendar 1919.pdf
Bosanac: srpsko-pravoslavni kalendar iz 1919. godine bio je u izdanju Knjižarnice I. Đ. Đurđevića i štampan je u Sarajevu u „Štampariji Daniel & Kajon“. Od 1919. godine urednik kalendara je Đorđe Pejanović, a štampao se u Štampariji „Bosanske pošte“.…

Razglednice - 0047.jpg
Eduard Loidolt, drugi slikar austrougarke vojske, akademski slikar i vojnik koji je inspiriran neobičnošću Bosne napravio je 135 akvarela malog formata, predstavljajući najširu i najraznovrsniju sliku bosanskohercegovačkih krajolika, gradskih veduta,…

Srpska riječ radikalni organ 1919.pdf

Borba-Socijalistički kalendar 1920.pdf
Borba - socijalistički kalendar počeo je izlaziti 1920. godine. Urednik je bio Jova Jakšić. Kalendar je izlazio ćirilicom i latinicom. Štampan je u Sarajevu, u knjižari Socijalističke radničke partije Jugoslavije (Komunista) od 1920. do 1941. godine.…

Plakati Grafičara Paula Petera Piecha.pdf
Ilustracije Njuroškog grafičara Paula Petera Piecha

Almanah srednješkolske omladine u Sarajevu.pdf
Književnost

Rehber 1887 1888 1889 II dio.pdf

Rehber 1887 1888 1889 I dio.pdf

Naša misao 1916.pdf

1.pdf
plakat

2.pdf
plakat

3.pdf
plakat

4.pdf
Plakat

5.pdf
Plakat

Glasnik jugoslavenskih franjevaca 1892.pdf

Glasnik jugoslavenskih franjevaca 1891.pdf

Narod 1914.pdf
List za politiku i kulturu

Poljička republika MS 3.pdf

Pravda 1921 98-138.pdf

Pravda 1921 51 - 97.pdf

Pravda 1921 1-50.pdf

Pravda 1920 56-77.pdf

Pravda 1920 1-55.pdf

Pravda 1922 247-294.pdf

Pravda 1922 193-244.pdf

Pravda 1922 145-192.pdf

Pravda 1922 97-144.pdf

Pravda 1922 46-96.pdf

Pravda 1922 1-45.pdf

Gaševićev mevlud.pdf
poezija ; odrasli, opća (lijepa književnost)

Historijska karta SREDNJEVJEKOVOVNE BOSANSKE DRŽAVE.pdf
Karta je iz knjige Naselja srednjovjekovne bosanske države, Bg,1957. M. Vege 1. Gl. stv. nasl. a) Bosna i Hercegovina -- 20. st. -- Historijske karte

Gramatika Bosanskog jezika 1898.pdf
Bosanski jezik - Gramatika - Udžbenici za srednje škole

Sarafinski Perivoj 1905.pdf
ozbiljna (nije lijepa knjiž.)

Sarafinski Perivoj 1904.pdf
ozbiljna (nije lijepa knjiž.)

Franjevački vijesnik 1928.FR12_compressed (1).pdf

Franjevački vijesnik 1927- God. 34, br. 1 - God. 34, br. 12 (2).FR12_opt_1.pdf

Artileriski glasnik 1928 - God. 3, br. 8.pdf

Artileriski glasnik 1927 - God. 2, br. 5.pdf

Artileriski glasnik 1927 - God. 2, br. 4.pdf

Artileriski glasnik 1927 - God. 2, br. 3.pdf

Artileriski glasnik 1926 - God. 1, br. 2.pdf

Artileriski glasnik 1926 - God. 1, br. 1.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1922 - God. 2, br. 24.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1922 - God. 2, br. 21.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1922 - God. 2, br. 16.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1922 - God. 2, br. 13.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1922 - God. 2, br. 11.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1921 - God. 1, br. 27.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1921 - God. 1, br. 26.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1921 - God. 1, br. 25.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1921 - God. 1, br. 23.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1921 - God. 1, br. 22.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1921 - God. 1, br. 21.pdf
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2