Digitalizirane kolekcije Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine

Recently Added Items

Novi vidik : list srednjoškolske omladine Brčko

br.5_1953.pdf

List srednjoškolske omladine Brčko

Glasnik zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu 1887-1918

Glasnik zakona i naredaba za BiH 1887.pdf

Naslov i tekst izlaze uporedo na latinici i ćirlici. Izlazi i kao sveska na njemačkom jeziku Gesetz - und Verordnungsblatt für Bosnien und die…

Narodni heroji III 1941-1945

Narodni heroji III.pdf

Biografije počasnih narodnih heroja koji su odlikovani Ordenom narodnog heroja.

GLAS SLOBODE: organ Socijalno-demokratske stranke Bosne i Hercegovine 1917.

Glas Slobode 1917.pdf

List je izlazio u Sarajevu, na ćirilici i latinici, na bosanskom jeziku tri puta mjesečno. Islamska dionička štamparija (tiskara) u Sarajevu ga je…

Dječji Novi behar 1932-1941

Dječji Novi behar 1932-1933.pdf

Od VI godišta je „Novi Behar" počeo izdavati svoj dječiji prilog dajući na taj način i našoj djeci štivo, kakvo se nigdje inače nije moglo naći. Prvi…

BRATSTVO: list za vjersko i narodno prosvjećivanje 1932.

Bratstvo 1932.pdf

List Bratstvo izdavan je na srpskom jeziku, ćirilićnim pismom, te je imao ilustracije. Izlazio je jedanput mjesečno. U sastavu pojedinih godišta…

BOSANAC: srpsko-pravoslavni kalendar 1918.

Bosanac-prav. i katol. kalendar 1918.pdf

Kalendar je bio u izdanju Knjižarnice I. Đ. Đurđevića i štampan je u Sarajevu, u „Štampariji Daniel & Kajon“. Od 1919. godine urednik kalendara je…