ĞĀMI‘ AL-KUNŪZ WA NAFĀ’IS AT-TAQRĪR FĪ ŠARḤ AL-WALADIYYA

Naslov

ĞĀMI‘ AL-KUNŪZ WA NAFĀ’IS AT-TAQRĪR FĪ ŠARḤ AL-WALADIYYA
جامع الكنوز ونفائس التقرير في شرح الولديّة

Tema

Disputacija
Komentar djela ar-Risāla fī fann al-munāẓara. Osnovno djelo na arapskom jeziku napisao je Muḥammad b. Abū Bakr al-Mar‘ašī Sačāklī-zāde.

Opis

Ta'liq, sitan. mastilo crno, slabog kvaliteta, na mjestima u dodiru s vlagom razljeveno. Papir bijel, tanak, glat, s vodenim znakom, evropskog porijekla. Na marginama ima nešto komentara pisanih rukom istog prepisivača. Listovi zahvaćeni vlagom. Kustode.
Povez polukožni, s preklopom. Korice s vanjske strane obložene ukrasnim papirom.

Autor

Ḥusayn b. H̱aydar at-Tibrīzī

Izvor

NACIONALNA i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa / obradio Osman Lavić. - Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine : Al-Furqan, Fondacija za islamsko naslijeđe, 2011.

Izdavač

NUBBiH

Datum

1781

Saradnik

Prepisivač nepoznat

Format

Fol. 76
20 x 14 (15x8)
23 retka

Jezik

Arapski

Tip

Rukopis

Identifikator

Rs 83